نوره کش خانه

هر آنچه درباره نوره باید بدانیم

/%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85

در فرهنگ اسلامی چون خیلی تاکید شده برخی به آن لقب واجبی (واجبین) داده اند.در برهه‌ای از زمان‌های اخیر به دلیل تمسخر کلمه واجبین در بین مردم، استفاده از آن کنار گذاشته شد و در نتیجه بیماری‌های گوناگون امروزی حاصل شد...