فواید سیر

سیر در احادیث و خاصیت ضد نفخ آن

/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AE-%D8%A2%D9%86

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سير بخوريد و بدان درمان كنيد ؛ چرا كه درمان هفتاد درد در آن هست...