صفات کلیدی سوداوی ها

آشنایی کامل با مزاج سودا

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7

خلط سودا معادل خاک و نمایانگر فصل پاییز است، طبع سرد و خشکی دارد و در واقع رسوبات خون است که ته نشین می‌شود. این خلط از سایر اخلاط سنگین‌تر و غلیظ‌تر است. بخش عمده این خلط در طحال ذخیره می‌شود و مقدار کمی از آن همراه خون جریان پیدا می‌کند تا به اعضایی مانند استخوان، که برای تغذیه نیاز به سودا دارند غذا برساند.
در پاسخ به سودا چیست می‌توان گفت که سودا خلطی است سیاه رنگ که معمولاً از تجمع، تهاجم، تکاثر، رسوب، سوختن یا متابولیسم سایر اخلاط دیگر خصوصاً صفرا در بدن تولید می‌شود. این خلط همچنین با خوردن غذاهایی که سودازا است در کبد تولید می‌شود امّا “رفتار و نحوه زندگی” عامل بسیار مهمی در تولید سودا در بدن است.