شخصیت شناسی صفراوی ها

آشنایی کامل با مزاج صفرا

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7

در بین اخلاط، خلط صفرا معادل آتش است، طبع آن گرم و خشک و در واقع کف روی خون است. رنگ آن زرد و مزه آن تلخ است. در کبد تولید و در کیسه صفرا ذخیره می‌شود.کار اصلی صفرا ایجاد حرکت و حرارت در بدن است. در واقع صفرا خلطی است تیز و سوزاننده که به خون لطافت می‌دهد و مسیر را برای دیگر اخلاط، باز می‌کند؛ به بیان دیگر، صفرا به جریان خون در عروق تنگ و باریک کمک می‌کند.