باقلا

باقلا در روایات و تاثیر آن بر مغز و خون

/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D9%86

امام صادق عليه السلام : خوردن باقلا ، مغز استخوان‌هاى ساق را تراكم درونى مى‌دهد ، توان مغز را افزون مى‌سازد و خون تازه توليد مى‌كند.