انجیر

روایات انجیر و شباهت آن به گیاهان بهشتی

/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C

امام رضا علیه السلام: انجير ، همانندترين چيز به گياهان بهشت است.